> Rudnici

Kokel i Sveto Trojstvo

Rude

Početkom 2002. profesor Boris Šinkovec, inače geolog zadužen za provedbu istražnih rudarskih radova u Rudama 50-ih godina, došao je u Rude s idejom otvaranja rudarskog muzeja na lokaciji rovova Kokel i Sveto Trojstvo. Članovi KUD-a Oštrc prepoznali su veliki potencijal takve ideje i krenuli u njenu realizaciju.

Svjesni činjenice da bez vlastitog angažmana ne mogu očekivati nikakvu pomoć, u proljeće 2002. godine mještani Ruda (uglavnom članovi KUD-a Oštrc) sami su otkopali ulaz u rudnik Kokel koji je nakon razgovora s idejnim začetnikom projekta gosp. Šinkovcem i vizualnog pregleda rovova odabran kao najpogodniji i najočuvaniji za otvaranje. Također su uklonili ilegalnu deponiju smeća koja se nalazila na samom ulazu, a iz prohodnog dijela rudnika (prvih 20-ak metara) odvezene su i veće količine blata koje su se s vremenom nataložile. Osim ovih pripremnih radova započelo se s uklanjanjem odrona na 22. metru od ulaza u rudnik. Naime, budući da su pedesetih godina trajno zatvoreni svi kopovi u mjestu, većina njih je u većoj ili manjoj mjeri zarušena, ovisno o geološkom sastavu svake lokacije (u Rudama je bilo 10-ak lokacija na kojima se vadila ruda). Za te su radove bili angažirani rudari s dugogodišnjim radnim stažom na sličnim poslovima. Nakon deset dana aktivnog kopanja probijen je prvi odron, no na žalost, nekoliko metara iza njega pojavilo se sljedeće urušenje potkopa koje je probijeno 15.10.2004. godine. Uz spomenute stručnu osobu, svi ostali radnici mještani su Ruda, uglavnom članovi KUD-a Oštrc. Zbog skučenosti prostora istovremeno mogu u oknu raditi 3-4 osobe tako da je dnevno moguće pomaknuti se za maksimalno 1 metar, s tim da se sva iskopana zemlja i kamenje odvozi izvan rudnika u tačkama. Iskopani tunel odmah se podgrađivao jelovim podgradama koje su članovi KUD-a također sami pripremili.. U sanaciju rova bilo je utrošeno oko 250 podgrada. Ukupna dužina saniranog dijela rudnika je 35 metara, za njegovu sanaciju bilo je potrebno točno 50 radnih dana.

Probijanje urušenja označilo je kraj pripremnih radova i učinilo dostupnim oko 400 metara prohodnih hodnika, uključujući i impresivan podzemni eksploatacijski kop.

Spomenuti radovi poslužili su kao glavna podloga za prijavu na EU Program za susjedstvo Slovenija - Hrvatska Mađarska.